Tổ chức vào ngày 3-5 tháng 8 năm 2023 | Austin, Texas

Hội nghị thống nhất NACHW và Hội nghị thường niên

Nhân viên Y tế Cộng đồng, đối tác và đồng minh đã cùng nhau tham dự một sự kiện quốc gia ra mắt!

Đánh giá Unity 2023!

Hội nghị Thống nhất là gì?

Đây là cuộc họp thường niên và sự kiện tương tác của Hiệp hội Nhân viên Y tế Cộng đồng Quốc gia (NACHW), được thiết kế cho các thành viên CHW và đồng minh của chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Chủ đề của năm 2023 là "Nhân viên y tế cộng đồng: Lực lượng lao động chúng ta cần cho thế giới chúng ta muốn".

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất

Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Thống nhất tiếng nói của chúng ta

Bỏ phiếu cho hội đồng quản trị